Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPORT HOTEL SLETIŠTĚ

Sport Hotel Sletiště provozovna Sportovců 818, 272 04 Kladno, provozuje DUNCAN BAR s.r.o., nám.Edvarda Beneše 1495, 272 01 Kladno

1 Úvodní ustanovení

1.1 Storno podmínky se vztahují na rezervaci (a jejího případného zrušení) ubytovacích a stravovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb (dále jen „Objednatel“) a ubytovatelem, jímž se rozumí společnost DUNCAN BAR s.r.o,nám.Edvarda Beneše 1495, 272 01 Kladno, provozovna Sport Hotel Sletiště, Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno (dále jen „Ubytovatel“).

1.2 Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí obvykle, pokud se Ubytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak, 50, 75 nebo 100 % z celkové částky objednaného pobytu. Zálohy na ubytování hrazené převodem na účet Ubytovatele se požadují ve výši cca 30 – 100 % z celkové částky za ubytování a služby hotelu dle objednávky. Doplatek do plné (celkové) ceny pobytu musí být následně zaplacen ihned při příjezdu na recepci.

1.3 Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zúčtovací fakturu za objednané ubytování v den příjezdu Objednavatele.

1.4 Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

1.5 V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba, a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je Ubytovatel povinen Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.

1.6 V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně Ubytovatele, nevzniká Ubytovateli povinnost vrátit Objednateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

1.7 V případě, že se Objednatel zaručil platební kartou, vyhrazuje si Ubytovatel právo stáhnout příslušnou platbu za stornopoplatek od Objednatele.

1.8 Změny v rezervaci: tzn. změna počtu osob, dnů nebo pokojů – změnu v rezervaci lze provádět bez sankcí do 30 dnů před příjezdem na pobyt. Změny provedené v termínu kratším, než 30 dnů před příjezdem, nemají vliv na snížení celkové ceny.

2 Storno podmínky pro individuální pobyty

Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch Ubytovatele a tím Objednateli zaniká nárok na její vrácení.

Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek (rezervací) už při počtu 1-4 osoby za následujících podmínek:

• storno pobytu více jak 7 dní před datem nástupu – zdarma,

• storno pobytu 2 – 7 dnů před datem nástupu – poplatek 50 % z ceny ubytování,

• storno pobytu 2 dnypřed datem nástupu – poplatek 100 % z ceny ubytování,

• v případě, že se Objednatel na pobyt nedostaví a Ubytovatel neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.

3 Storno podmínky pro skupinové pobyty

3.1 Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin (5 – 15 osob) v následující výši:

• storno pobytu více jak 30 dnů před datem nástupu – bez poplatku,

• storno pobytu 29 – 16 dnů před datem nástupu – poplatek 50 % z ceny ubytování,

• storno pobytu 15 – 0 dnů – poplatek 100 % z ceny ubytování,

• v případě, že se Objednatel na pobyt nedostaví a Ubytovatel neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtuje Ubytovatel storno poplatek 100 % z ceny objednávky.

3.2. Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 16 osob v následující výši:

• storno pobytu více jak 40 dnů před datem nástupu – bez poplatku

• storno pobytu 39 – 31 dnů před datem nástupu – poplatek 30% z ceny ubytování

• storno pobytu 30 – 21 dnů – poplatek 50% z ceny ubytování

• storno pobytu 20 – 0 dnů – poplatek 100% z ceny ubytování

Ubytovatel toleruje 10% snížení počtu osob ve skupině. Je-li snížení počtu osob ve skupině větší než 10 %, budou uplatněny výše uvedené storno podmínky.

4 Storno podmínky ze strany ubytovatele

4.1 Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany Ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

4.2 Za okolnost vylučující odpovědnost Ubytovatele za vznik škody Objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany Ubytovatele dojde vůči Objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

4.3 Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Ubytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 4.1, pak platí, že Ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč s tím, že ušlý zisk se nehradí.

5 Zpracování osobních údajů

5.1 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Ubytovatelem v souvislosti s poskytnutím jeho služeb a za účelem splnění zákonem stanovených povinností Ubytovatele.

5.2 Objednatel dále bere na vědomí, že v Sport Hotelu Sletiště je za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob instalován kamerový systém, a souhlasí se zpracováním osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému umístěného v Sport Hotelu Sletiště.

6 Zákaz kouření

6.1 Objednatel bere na vědomí, že Sport Hotel Sletiště je provozován jako nekuřácký a v pokojích i ve všech ostatních prostorách hotelu je zakázáno kouření.

6.2 Objednatel se zavazuje dodržovat zákaz kouření ve Sport Hotelu Sletiště a pro případ jeho porušení je povinen zaplatit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jsou platné a účinné ode dne 1.dubna 2024.

7.2 Právní vztahy mezi Objednatelem a Ubytovatelem se řídí ustanovením těchto obchodních podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi Ubytovatelem a Objednatelem, a ustanoveními občanského zákoníku.

7.3 Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky zaslané na e-mail recepce@sporthotelsletiste.cz nebo na adresu Sport Hotel Sletiště, Sportovců 818, 272 04 Kladno – Rozdělov. Taktéž na objednávky sjednané po telefonu na tel. 312 249 465 nebo 720 954 652 či přes webové stránky www.sporthotelsletiste.cz nebo hotelové portály.

7.4 Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany Ubytovatele i Objednatele pouze písemně. Ze strany Objednavatele na e-mail recepce@sporthotelsletiste.cz nebo na adresu Sport Hotel Sletiště, Sportovců 818, 272 04 Kladno – Rozdělov a ze strany Ubytovatele na e-mail Objednatele, který Ubytovateli poskytne.

7.5 Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi Ubytovatelem a Objednatelem.

V Kladně dne 1.4.2024

Radomír Kott
jednatel společnosti
DUNCAN s.r.o.

nám.Edvarda Beneše 1495
272 01 Kladno
IČ: 03268781
DIČ: CZ03268781